Bộ Tượng Tứ Không, 4 chú tiểu

75,000 VNĐ 55,000 VNĐ

  • Bộ tượng gồm 4 chú tiểu.
  • – Tượng che mắt tên là Mizaru – nghĩa là “tôi không nhìn thấy điều xấu”
  • – Tượng bịt miệng là Iwazaru – nghĩa là “tôi không nói điều xấu”
  • – Tượng bịt tai là Kikazaru – “tôi không nghe những điều xấu”
  • – Tượng bịt thân là Shizaru – “tôi không làm điều xấu”.
Đặt hàng nhanh